More
  Ana SayfaEkonomiTüm vatandaşları ilgilendiriyor! İşte Kimlik Kartı Yönetmeliği

  Tüm vatandaşları ilgilendiriyor! İşte Kimlik Kartı Yönetmeliği

  Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Yönetmeliği İçişleri Bakanlığı vasıtasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Kimlik kartı almak için yapılması gerekenler, kaybolduğunda, şifre süreçlerinde, çocuklar için kullanımında ve afet durumunda çıkarılmasına ait ayrıntıları İçişleri Bakanlığı açıkladı.

  İşte tüm ayrıntılar:

  İçişleri Bakanlığından:

  TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI YÖNETMELİĞİ

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Destek ve Tanımlar

  Amaç

  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin hedefi; Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile ilgili yapılacak iş ve süreçlere ait yordam ve asılların belirlenmesidir.

  Kapsam

  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının tasarımı, temini yahut üretimi, başvurusu, kişiselleştirmesi, dağıtımı, teslimi, iptali, imhası, kimlik doğrulama usulü, biyometrik verilerin alınması ve işlenmesine ait yol ve temelleri kapsamaktadır.

  Dayanak

  MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 41 inci unsuru ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 258 inci hususuna dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

  a) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

  b) Müracaat makamı: Yurt içinde nüfus müdürlüklerini, yurt dışında dış temsilcilikleri,

  c) Biyometrik fotoğraf: Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilatının (ICAO) 9303 sayılı Makinede Okunabilir Seyahat Dokümanları (MRTD) dokümanı ve eklerine uygun olarak, standartları Genel Müdürlük tarafından belirlenen yüz biyometrisinin tespit edilebildiği fotoğrafı,

  ç) Biyometrik veri: Elektronik sistemler aracılığı ile kimlik tespiti ve kimlik doğrulama süreçlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak maksadıyla alınan şahsa has bilgileri,

  d) Davet merkezi: Genel Müdürlük bünyesindeki etkileşim merkezini,

  e) Dağıtım ünitesi: Kimlik kartı dağıtımında yetkili posta yükümlüsünü,

  f) Dış temsilcilik: Başkonsolosluk, konsolosluk, muavin konsolosluk, konsolosluk ajanlığı ve büyükelçilik konsolosluk şubelerini,

  g) Elektronik imza: Öbür bir elektronik bilgiye eklenen yahut elektronik datayla mantıksal ilişkisi bulunan ve kimlik doğrulama hedefiyle kullanılan elektronik datayı,

  ğ) Elektronik sertifika: Kimlik kartında yer alan ve kimlik doğrulama gayesiyle kullanılan sertifikaları,

  h) Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (ESHS) : Elektronik sertifika, vakit damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek yahut özel hukuk hukukî şahıslarını,

  ı) Genel Müdürlük: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü,

  i) Gezici kayıt terminali: Kimlik kartı müracaatlarının alınabilmesine imkan sağlayan ve müracaat süreçleri için gerekli yazılım ve donanımı içeren taşınabilir aygıtı,

  j) İmha tutanağı: İmha edilecek kimlik kartının kime ilişkin olduğu, seri numarası, imha edilme nedeni üzere bilgileri içeren ve yılı prestijiyle tarih ve sayı sırasına nazaran tutulan kayıtları,

  k) İptal tutanağı: İptal edilecek kimlik kartının kime ilişkin olduğu, seri numarası, iptal edilme nedeni üzere bilgileri içeren ve yılı prestijiyle tarih ve sayı sırasına nazaran tutulan kayıtları,

  l) Kanun: Nüfus Hizmetleri Kanununu,

  m) Kart erişim aygıtı (KEC): Biyometrik veri ve PIN ile kimlik doğrulaması ve PIN değişikliği yapılabilen aygıtı,

  n) Kimlik dokümanı: Nüfus cüzdanı, kimlik kartı, milletlerarası aile cüzdanı, şoför evrakı, pasaport, süreksiz kimlik evrakı ve kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belgeyi,

  o) Kimlik kartı: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kimliğini ispata yarayan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını,

  ö) KİOSK: PIN değiştirme, PIN blokesi kaldırma, şahsî ileti değiştirme ve kart denetimi üzere süreçlerin yapıldığı aygıtı,

  p) Kişiselleştirilmemiş kimlik kartı: Kişinin kimliğine ait bilgiler ile biyometrik veri ve elektronik sertifikaların bulunmadığı ham kartı,

  r) Şahsileştirilmiş kimlik kartı: Kişinin kimliğine ait bilgiler ile biyometrik veri ve elektronik sertifikaların yer aldığı kartı,

  s) Kart yayıncı kart erişim aygıtı (KYKEC): PIN, PUK, ferdî bildiri değiştirme, kart denetimi, kart iptali ve kişinin kimliğini doğrulama süreci üzere süreçleri gerçekleştirmek için müracaat makamınca kullanılan aygıtı,

  ş) Merkezi data tabanı: Genel Müdürlük tarafından elektronik ortamda tutulan bilgileri,

  t) MERNİS: Merkezî Nüfus Yönetimi Sistemini,

  u) MRZ: Optik karakter okuma tekniklerini kullanarak makine okuması için biçimlendirilmiş, mecburî ve isteğe bağlı bilgileri kapsayan, kimlik kartı üzerinde yer alan sabit boyutlu alanı,

  ü) Nüfus müdürlüğü: Vilayet nüfus ve vatandaşlık müdürlükleri ile ilçe nüfus müdürlüklerini,

  v) PIN: Kimlik kartı sahibi ile kartın eşleştirilmesine imkan sağlayan sayısal datayı,

  y) PIN zarfı: Şahsa özel PIN, PUK ve şahsî bildiri bilgilerinin bulunduğu kapalı zarfı,

  z) PUK: PIN bloke edildiğinde blokeyi kaldırmak için kullanılan sayısal datayı,

  aa) Resmî vekil: Vekâletname ile diğeri ismine süreç yapmakla yetkilendirilen kimseyi,

  bb) Seyahat dokümanı: Milletlerarası seyahatlerde kullanılması amacıyla makina tarafından okunabilir dataları içeren resmi belgeyi,

  cc) Talep dokümanı: Kimlik kartı düzenlenmesine destek teşkil eden ve müracaata ait bilgileri kapsayan standart belgeyi,

  çç) Vekâletname: Temsil yetkisini kapsayan noterden onaylı belgeyi,

  dd) Yonga: Kimlik bilgileri, biyometrik veriler ve elektronik sertifikalar üzere bilgilerin elektronik olarak tutulduğu, kimlik kartında yer alan elektronik devreyi

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Temel Esaslar

  Görev ve yükümlülük

  MADDE 5 – (1) Kimlik kartının özelliklerini, dizaynını, güvenlik öğelerini, temini ve kişiselleştirilmesinde kullanılacak yollar ile kimlik kartında yer alacak bilgileri belirlemeye ve değiştirmeye Bakanlık yetkilidir.

  (2) Kimlik kartının kişiselleştirilmesinde kullanılacak tüm elektronik sertifika ve anahtarlar Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı tarafından temin edilir.

  (3) Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı, elektronik sertifika ve anahtarların teknik güvenliğinden sorumludur.

  (4) Kimlik kartı süreçlerinde kullanılacak form ve evraklar ile bunların hali ve içeriğiyle; kartın üretimi, dağıtımı, teslim yolu Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

  Kimlik kartının özellikleri ve kullanım alanı

  MADDE 6 – (1) Kimlik kartı seri numarası bir harf, iki sayı ve bir harf, beş sayıdan oluşur.

  (2) Kimlik kartında; kişi bilgileri, fotoğraf, imza, yonga, MRZ ve barkod alanları, biyometrik veri, elektronik sertifikalar ile güvenlik öğeleri bulunur.

  (3) Kimlik kartının üzerindeki alan isimleri Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki lisanda yazılır.

  (4) Kimlik kartının son geçerlilik tarihi kartın üzerinde yer alır.

  (5) Kimlik kartı; kimlik tespiti ve kimlik doğrulama hedefiyle kullanılır.

  (6) Kimlik kartı, elektronik imza sertifikası yüklenmesi halinde elektronik imza süreçlerinde kullanılabilir.

  (7) Kimlik kartı seyahat evrakı olarak kullanılabilir. Bu hedefle kullanımında ilgili ülkelerle yapılacak memleketler arası mutabakat kararları uygulanır.

  Bedel

  MADDE 7 – (1) Kimlik kartının satış bedeli, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Pahalı Kâğıtlar Kanununa nazaran Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir. Kimlik kartı satış bedelinin belirlenmesinde müracaat tarihi temel alınır.

  (2) Yasal mühleti içinde yapılan doğum bildirimi ve 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Toplumsal Hizmetler Kanunu ile 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Müdafaa Kanunu uyarınca ilgili kuruluş yetkililerince yapılan bildirimler nedeniyle düzenlenen kimlik kartlarından kıymetli kâğıt bedeli alınmaz.

  (3) Kusurlu üretim, üretimden kaynaklanan yazım ve yonga arızası tespit edilen kartlar ile kimlik kartı sahiplerinin nüfus kayıtlarındaki maddi yanılgıların yönetim tarafından düzeltilmesi sonucunda düzenlenecek kartlar, bedel alınmadan yenilenir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Başvuru, Ferdileştirme ve Teslim İşlemleri

  Başvuru hali ve nedenleri

  MADDE 8 – (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes kimlik kartı almak zorundadır. Kimlik kartı; doğum, değiştirme, kayıp, tekrar kayıt ve vatandaşlığın kazanılması nedenleriyle düzenlenir.

  (2) Kimlik kartı müracaatları yurt içinde Genel Müdürlük web portalı üzerinden ya da davet merkezinden alınacak randevu ile yahut randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılır.

  (3) Kimlik kartı başvurusu, kimlik dokümanı ve son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılır. Kimlik evrakını ibraz edemeyen yahut ibraz ettiği kimlik dokümanında fotoğrafı bulunmayan bireyler hakkında 12 nci maddenin ikinci fıkrasına nazaran süreç yapılır.

  (4) Türk vatandaşlığının kazanılması nedeniyle kimlik kartı düzenlenmesinde kişinin bir adet biyometrik fotoğrafı, kimliğini ispatlayan pasaport gibisi bir evrak yahut vatandaşlığı kazandığını gösterir resmi bir evrak istenir.

  (5) On beş yaşını tamamlamış olanların şahsen başvurmaları temeldir. On beş yaşını tamamlamayanların müracaatları ise veli, vasi, kayyum, bunların bulunmaması halinde, çocuğun büyük ana, büyük baba, ergin kardeşleri, çocuğu yanında bulunduranlar ya da vekâletname ibraz eden resmî vekil tarafından yapılır.

  (6) Kimlik kartı müracaatlarında alınacak biyometrik veri, biyometrik fotoğraf ve imzaya ait yol ve asıllar Bakanlık tarafından belirlenir.

  (7) Birinci kere kimlik kartı müracaatında bulunan kişinin varsa nüfus cüzdanı geçersiz hale getirilir.

  (8) Kimlik kartında kan kümesi bilgisinin yer almasının talep edilmesi halinde kan kümesi alanı sıhhat ünitelerinden alınmış dokümana nazaran düzenlenir. Daha sonraki müracaatlarda ise evrak istenmez.

  (9) Kimlik kartı başvurusu sırasında, gerekli bilgilendirmelerin yapılabilmesi için bulunması halinde müracaat sahibinin beyan ettiği irtibat numarası ve e-posta adresi de kayıt altına alınır.

  (10) Kişi ismine birden fazla kimlik kartı düzenlenemez.

  Biyometrik fotoğraf

  MADDE 9 – (1) Kimlik kartı müracaatında kullanılacak biyometrik fotoğraflarda yüz büsbütün görünür formda ön cepheden çekilmiş, gözler açık pozisyonda; alın, yüz ve çene açık olmalı ve renkli cam ya da güneş gözlüğü kullanılmaz. Müracaatlarda kullanılacak biyometrik fotoğrafa ait öbür standartlar Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

  (2) Kimlik kartı müracaatında kullanılacak biyometrik fotoğraf taranarak sisteme kaydedildikten sonra müracaat sahibine iade edilir. Fotokopi, bilgisayarda çoğaltılan veya biyometrik olmayan fotoğraflar kabul edilmez.

  (3) Yüz biyometrisinin tespit edilmesine pürüz olacak rastgele bir sıhhat sorunu bulunması halinde bu durum müracaat makamınca kayıt altına alınır.

  Koruma altında bulunan çocuklar

  MADDE 10 – (1) 2828 sayılı Kanun ile 5395 sayılı Kanun kapsamında muhafaza altında bulunan on beş yaşını tamamlamayan çocuklara ilişkin kimlik kartı başvurusu; veli yahut vasiye ulaşılamaması yahut ulaşılmasının sakıncalı olması halinde ilgili kuruluş yetkililerince yapılır.

  Kısıtlıların başvuruları

  MADDE 11 – (1) Bir yıl yahut daha uzun müddetli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkûm olanların müracaatları veli yahut vasinin nezaretinde alınır.

  (2) Akıl hastalığı yahut zayıflığı nedeniyle kısıtlananların müracaatları veli, vasi yahut kayyum tarafından yapılır. Bu bireylerden imza alınmaz. Standartlara uygun biyometrik fotoğraf veya biyometrik verilerin alınamaması halinde bu durum müracaat makamınca kayıt altına alınarak müracaat süreci tamamlanır.

  (3) Savurganlık, alkol yahut uyuşturucu husus bağımlılığı, makûs ömür biçimi, berbat idare nedeniyle kısıtlananların müracaatları veli, vasi yahut kayyum nezaretinde alınır.

  (4) Yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği yahut ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği üzere yönetememesi nedeniyle kısıtlananların müracaatları veli, vasi yahut kayyum nezaretinde alınır. Standartlara uygun biyometrik fotoğraf veya biyometrik verilerinin alınamaması halinde bu durum müracaat makamınca kayıt altına alınarak müracaat süreci tamamlanır.

  İnceleme

  MADDE 12 – (1) Kimlik kartı müracaatında bulunan kişinin kimlik ve adres bilgileri denetim edilir. Yerleşim yeri adres bilgisinin olmaması yahut bu bilgilerde değişiklik olması durumunda yoluna uygun olarak adres beyan süreci tamamlandıktan sonra kimlik kartı başvurusu alınır.

  (2) Kimlik dokümanı ibraz edemeyen yahut ibraz ettiği kimlik evrakında fotoğrafı bulunmayan bireylerin müracaatlarında kimlik kartı düzenlenmesinde aşağıda belirtildiği halde süreç yapılır:

  a) On beş yaşını tamamlayan kişinin MERNİS’te kayıtlı birebir kişi olup olmadığı konusunda tereddüde düşülmesi durumunda ana, baba, büyük ana, büyük baba, eş, varsa ergin kardeş yahut ergin çocuklarının yahut vasinin beyanı müracaat makamlarınca kâfi sayılır.

  b) 2828 sayılı Kanun ile 5395 sayılı Kanun kapsamında müdafaa altındakiler ile cezaevi, bakımevi, huzurevi üzere kurumlar bünyesinde bulunan on beş yaşını tamamlamış şahısların sistemde kayıtlı kişi olup olmadığı konusunda tereddüde düşülmesi halinde ilgili kurumlar tarafından düzenlenecek fotoğraflı resmî doküman ile müracaatları alınır.

  c) (a) ve (b) bentleri kapsamında alınan müracaatlarda sistem üzerinden beyanın doğruluğu denetim edilir ve müracaat dokümanında “Başvuran Kişinin İmzası” alanında kayıt altına alınır.

  ç) Nüfus müdürlüğünce yapılan inceleme sonucunda başvuran kişinin, kaydın sahibi olup olmadığı konusunda tereddüt oluşması halinde, Kimlik Tespit Formu düzenlenerek mülkî yönetim amirinin buyruğu ile kolluk kuvvetlerince soruşturma yaptırılır. Soruşturmanın olumlu sonuçlanması durumunda kişinin başvurusu ile ilgili süreç tamamlanır.

  d) Dış temsilciliklere yapılan müracaatlarda başvuran kişinin, kaydın sahibi olup olmadığı konusunda tereddüt oluşması halinde ise Kimlik Tespit Formu düzenlenerek müracaat sahibinin ana, baba, ergin kardeş, eş ve ergin çocuklarının; bunların bulunmaması halinde ise müracaat sahibinin belirlediği Türkiye’de tanıklığına başvurulacak kişi/kişilerin yerleşim yeri adreslerinin bulunduğu nüfus müdürlüklerine gönderilir. İlgili nüfus müdürlükleri tarafından mülkî yönetim amirinin buyruğu ile kolluk kuvvetlerince soruşturma yaptırılarak sonucundan müracaatın yapıldığı dış temsilciliğe bilgi verilir. Soruşturmanın olumlu sonuçlanması hâlinde kişinin başvurusu alınır.

  e) Soruşturma sonucunda kişinin sav ettiği kaydın sahibi olduğunun tespit edilememesi hâlinde; varsa ana yahut babasından, ana yahut babasının ölmüş olması hâlinde ise varsa kardeşlerinden; anası, babası yahut kardeşi olduğuna dair tıbbi rapor yahut Türk mahkemelerinden alınmış tespit kararı ibraz edilmedikçe kimlik kartı başvurusu alınmaz.

  Biyometrik verilerin alınması, karşılaştırılması ve kaydedilmesi

  MADDE 13 – (1) Biyometrik verilerin alınmasına, işlenmesine ve karşılaştırılmasına ait yordam ve asıllar Bakanlık tarafından belirlenir. Kimlik kartı müracaatında Bakanlıkça belirlenen tarz ve asıllara nazaran süreç yapılır.

  (2) Kimlik kartı müracaatında bulunan kişinin daha evvel alınmış olan biyometrik verisinin doğrulanması halinde tekrar biyometrik verisi alınmaz.

  (3) Kişilerden biyometrik veri alınmasına pürüz teşkil eden bir durumun bulunması yahut belgelendirilmesi halinde biyometrik veri alma süreci yapılmaz ve bu konu kayıt altına alınır.

  (4) Kompozit doku yahut el nakli yapıldığı tespit edilen bireylerin ya da bağışçının daha önceden biyometrik veri kaydının olması hâlinde doku nakli operasyonundan sonra nakil yapılan kişilerin biyometrik verileri alınarak merkezi bilgi tabanındaki kayıtları güncellenir ve açıklama yapılır.

  Geçici kimlik belgesi

  MADDE 14 – (1) Kimlik kartı müracaatında bulunan bireye, kimlik kartı teslim edilinceye kadar geçerli olan ve kimliğini ispata yarayan süreksiz kimlik evrakı düzenlenir. Süreksiz kimlik dokümanının biçimini ve geçerlilik mühletini belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir.

  (2) Süreksiz kimlik dokümanı ile süreç yapacaklar tarafından dokümanın geçerliliği ve doğruluğu Kimlik Paylaşımı Sistemi, e-Devlet yahut Bakanlığın belirleyeceği sistem üzerinden denetim edilebilir.

  Afet durumunda kimlik kartı alınması

  MADDE 15 – (1) Afet nedeniyle genel hayata tesirli olacak derecede ziyan gören yerlerde kimlik kartı kullanılamaz hale gelen yahut kaybolan vatandaşların müracaatları, mülki yönetim amirinin vereceği karar üzerine Genel Müdürlüğün koordinesi ile alınır.

  (2) Afet nedeniyle kimlik kartı talebinde bulunan kişinin merkezi bilgi tabanında fotoğrafı ile biyometrik verisinin bulunması hâlinde aktüel fotoğraf kuralı aranmaksızın başvurusu alınır.

  (3) Afet nedeniyle rastgele bir yerleşim yerinde bulunan kişinin kimlik kartı talebinde, kendisini tanıyan yahut konuk edenlerin tanıklığı ile müracaat alınır. Talep evrakına, iki şahidin imzası alınır.

  Gezici kayıt terminali

  MADDE 16 – (1) Kimlik kartı başvurusu için nüfus müdürlüğüne gelemeyeceğini belgelendiren şahısların müracaatlarında, iş hacmi ve işçi durumu göz önüne alınarak mülki yönetim amirinin onayı ile Gezici Kayıt Terminali kullanılabilir.

  Kişiselleştirme

  MADDE 17 – (1) Kimlik kartının kişiselleştirilmesinde kullanılacak sistemi belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

  (2) Müracaat sahibinin kimlik bilgileri, biyometrik verisi, fotoğrafı, ıslak imzası, kart seri numarası ve elektronik sertifikaları ile talep edilmesi halinde din bilgisi ve kan kümesi, belirlenen bilgi yapısına uygun olarak yazılmak suretiyle kart kişiselleştirilir.

  (3) Ferdileştirme etabından sonra kimlik kartı bedelli kâğıt olarak kabul edilir.

  (4) Kişiselleştirilmemiş ve şahsileştirilmiş kimlik kartlarının denetimlerinin yapılmasına ait metot ve asıllar Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

  (5) Kalite denetimi yahut ferdileştirme sırasında yanlışlı olduğu tespit edilen kimlik kartları belirlenen metot ve temeller çerçevesinde imha edilir.

  Kimlik kartı teslim işlemleri

  MADDE 18 – (1) On beş yaşını tamamlayan bireylerin kimlik kartları kendilerine yahut müracaat sırasında belirlediği bireye teslim edilir. Bu durumda talepte bulunan ile kimlik kartını teslim alacak kişi ortasında soy bağı bulunması kuralı aranmaz.

  (2) İlgilisine yahut başvurusu sırasında belirlediği şahsa teslim edilemeyen kartlar ilgilinin başvurusu sırasında belirttiği nüfus müdürlüğüne teslim edilir.

  (3) Kısıtlı olanların kimlik kartları veli, vasi yahut kayyum ya da bunların belirlediği bireye teslim edilir.

  (4) On beş yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartları; ana, baba ya da vasileri, bunların bulunmaması hâlinde büyük ana, büyük baba yahut ergin kardeşleri ya da çocukları yanlarında bulunduranlar yahut vekâletname ibraz eden resmî vekili ile veli ya da vasi tarafından belirlenen bireye teslim edilir.

  (5) 2828 sayılı Kanun ile 5395 sayılı Kanun kapsamında ismine müracaat yapılan kişinin kimlik kartı, kuruluş yetkilisine teslim edilir.

  (6) Dış temsilciliklerce alınan müracaatlarda Genel Müdürlük tarafından kişiselleştirilen kimlik kartları dış temsilcilikler yoluyla müracaat sahibine teslim edilmek üzere Dışişleri Bakanlığına gönderilir.

  (7) Kimlik kartı teslim edildikten sonra kart faal hale getirilir.

  Kimlik kartı sahibinin yükümlülükleri

  MADDE 19 – (1) Kimlik kartı sahibi;

  a) Müracaat sırasında kendisine teslim edilen PIN zarfını ve içerisindeki bilgileri koruma etmekle ve bu bilgileri paylaşmamakla,

  b) Teslim aldığı kartı denetim edip, kart ile yongasında maddi yanılgı bulunduğunu tespit etmesi halinde iade etmekle,

  c) Kartın yenilenmesini gerektiren bir durum olması halinde yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise en yakın dış temsilciliğe başvurarak yeniletmekle,

  ç) Kartı kaybetmesi halinde durumu yurt içinde davet merkezine yahut nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise en yakın dış temsilciliğe bildirmekle, yükümlüdür.

  Kimlik kartı şifre işlemleri

  MADDE 20 – (1) Müracaat makamlarında bulunan KYKEC yahut KİOSK aygıtlarından PIN ve ferdî bildiri bilgisi değiştirilebilir.

  (2) Müracaat makamları dışında kullanılacak KEC’ler ile de PIN değiştirilebilir, değiştirilecek PIN’lere ilişkin süreç bilgileri Genel Müdürlüğün belirleyeceği sisteme aktarılır.

  (3) PIN zarfı, PIN, PUK ve şahsî bildiri bilgisi verilmesi ile başka şifre süreçlerine ait formülü belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir.

  (4) Açılmış yahut tahrifata uğramış PIN zarfları sürece alınmaz ve müracaat makamlarınca yerinde kayıt altına alınarak imha edilir.

  PIN ve biyometrik bloke kaldırma işlemi

  MADDE 21 – (1) Bloke kaldırma süreçleri kişi doğrulandıktan sonra KYKEC aracılığı ile; PUK bilinmesi halinde ise PIN blokesi kaldırma süreci KEC aracılığı ile yapılır.

  (2) Kimlik kartı sahipleri tarafından KİOSK’larda PIN değiştirme, PIN bloke kaldırma, şahsî ileti değiştirme ve kart denetimi süreçleri gerçekleştirilebilir.

  (3) Kimlik kartı sahipleri tarafından PUK bilinmemesi veya biyomerik veri ile PIN blokesi kaldırılamaması durumunda yeni bir PIN zarfı şahsa verilir ve sonrasında yeni PUK ve PIN bilgisi KYKEC aracılığı ile yongaya yazılır.

  (4) Biyometrik hata sayacı eşik bedeli Genel Müdürlük tarafından belirlenir. Karttaki biyometrik hata sayacı sıfırlanıp biyometri blokesi müracaat makamlarınca kaldırılır.

  (5) Bloke kaldırma süreçleri müracaat makamınca MERNİS’e kaydedilir.

  Yeniden kimlik kartı başvurusu

  MADDE 22 – (1) Tekrar kimlik kartı müracaatında merkezi bilgi tabanındaki fotoğrafın son altı ay içerisinde yapılmış bir müracaata ilişkin olmaması halinde, ilgiliden son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf istenir ve kimlik evrakı aranmaksızın biyometrik doğrulaması yapılarak kimlik kartı başvurusu alınır.

  (2) Tekrar kimlik kartı taleplerinde kimlik dokümanı ibraz edilememesi ve biyometrik doğrulama da yapılamaması halinde öncelikle merkezi data tabanında bulunan fotoğraf, imza ve kişi bilgileri üzerinden doğrulama yapılır. Doğrulama yapılamaması ve kişinin kimliğinde tereddüde düşülmesi halinde kimliğin tespiti için 12 nci maddede belirtilen yordam ve asıllara nazaran süreç yapılır.

  Gerçeğe karşıt beyan ve tahrifat

  MADDE 23 – (1) Kimlik kartları ve süreksiz kimlik evrakı üzerinde yahut içinde silinti, kazıntı, düzeltme yapılamaz.

  (2) Kimlik Paylaşımı Sisteminden faydalanan kurumlar, kimlik kartının örneğini almaksızın, geçerliliğini Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden teyit eder.

  (3) Kimlik kartı müracaatında gerçek dışı beyanda bulunulduğunun yahut kimlik kartında tahrifat yapıldığının müracaat makamınca tespit edilmesi hâlinde durum Cumhuriyet Savcılığına bildirilir.

  Kimlik kartının iptali

  MADDE 24 – (1) Kimlik kartı;

  a) Yonganın okunamaması,

  b) Yonga içinde yer alan bilgilerden rastgele birinde eksiklik olması,

  c) Yongadan kaynaklanan bir nedenle kimlik kartının kullanılamaması,

  ç) Kartın kullanılamayacak derecede tahribata uğraması,

  d) Kartın geçerlilik mühletinin sona ermesi,

  e) Kartın mühleti içerisinde teslim alınmaması,

  f) Kartın değiştirilmesi,

  g) Kartın kaybolduğunun ya da çalındığının bildirilmesi,

  ğ) Genel Müdürlük tarafından belirlenecek misal hallerde,

  başvuru makamınca iptal edilir.

  (2) İptal edilen kimlik kartları Genel Müdürlük tarafından belirlenen yöntem ve temellere nazaran imha edilir.

  (3) Fiziki olarak imha edilecek kimlik kartlarının seri numaraları, iptal nedenleri ve kart durum bilgileri, imha tutanağına ve merkezi bilgi tabanına kaydedilir.

  (4) Genel Müdürlük tarafından belirlenen müracaat makamlarınca imha edilecek olan kimlik kartlarına ait bilgiler imha tutanağına aktarılır ve merkezi data tabanına kaydedilir. İmha tutanağı belgesinde koruma edilir.

  Kimlik kartının imhası

  MADDE 25 – (1) Kimlik kartının değiştirilmesinde mevcut kimlik kartı geri alınır. Kurumlarda unutulan yahut şahıslar tarafından bulunan nüfus cüzdanları ve kimlik kartları o yerin nüfus müdürlüğüne gönderilir. İlgilinin adresinin tespit edilmesi ve kişinin yeni bir kimlik kartı almamış olması halinde bulunmuş olan nüfus cüzdanı yahut kimlik kartı nüfus müdürlüğünce ilişkin olduğu şahsa teslim edilir, aksi takdirde ilgili mevzuatına nazaran iptal ve imha edilir.

  (2) Dağıtım ünitesince ilgilisine teslim edilemeyen kimlik kartları, müracaat sırasında bildirilen nüfus müdürlüğüne teslim edilir. Bu kartlar teslim alan nüfus müdürlüğünce kayıt altına alınır. Genel Müdürlük tarafından belirlenen müddet içerisinde müracaat makamından teslim alınmayan kimlik kartlarının elektronik sertifikası geçersiz hale getirilir. Geçersiz hale getirilen kimlik kartları Genel Müdürlük tarafından belirlenen müracaat makamlarınca imha edilir.

  (3) Dışişleri Bakanlığı tarafından bireye teslim edilmek üzere dış temsilciliklere gönderilen kimlik kartlarının belirlenen müddet içerisinde teslim alınmaması halinde Genel Müdürlük tarafından elektronik sertifikası geçersiz hale getirilir. Bu kartlar Dışişleri Bakanlığı yahut belirleyeceği dış temsilciliklerce fiziki olarak imha edilir.

  (4) Türk vatandaşlığının kaybı, çıkma, kaybettirme ya da vatandaşlığa alınmanın iptali ile mevt, gaiplik yahut mevt karinesi üzere hallerde kimlik kartı geri alınarak kimlik kartının elektronik sertifikası geçersiz hale getirilir ve imha edilir.

  (5) Kimlik kartlarının zarflanması, teslimatı, geçersiz hale getirilmesi ve imhası ile nüfus cüzdanlarının geçersiz hale getirilmesi ve imhasına ait yol ve temeller Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Çeşitli ve Son Hükümler

  Hüküm bulunmayan haller

  MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte karar bulunmayan hallerde 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu, 29/9/2006 tarihli ve 2006/11081 sayılı Bakanlar Heyeti Kararı ile yürürlüğe konulan Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına Ait Yönetmelik ile 11/2/2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Bakanlar Heyeti Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına Ait Yönetmelik kararlarına nazaran süreç yapılır.

  Yürürlük

  MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik kararlarını İçişleri Bakanı yürütür.

  spot_img
  İLİŞKİLİ HABERLER

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz

  - Reklam -Yılmaz Servo Teknik-Servo Motor Tamiri

  Popüler

  Son Yorumlar

  Sedat Ergani on DASKUT’TAN FUARA DAVET 
  Burhanettin Aydınlı on İŞTE O KAHRAMANLAR -1- BÖLÜM
  AHMET FEYYAZ KELEŞ on KIRACI HAKLARI
  Mehmet Emirhan ÖZKAN on KIRACI HAKLARI
  Mehmet Emirhan ÖZKAN on KIRACI HAKLARI
  Mehmet Emirhan ÖZKAN on KIRACI HAKLARI
  Hüseyin Çalışkan on KIRACI HAKLARI
  Mert on KIRACI HAKLARI
  Enes dursun on KIRACI HAKLARI
  Tuncay Meriçli on HAYVAN HAKLARI …