HAYVAN HAKLARI …

2
165

DASKUT ANİMAL Ekibi Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Uzmanı Doçent Doktor Meriç Kocatürk’ü makamında ziyaret ederet etti. Kocatürk’e kendisi ve Bölümü ile ilgi sorular soran muhabirimiz Furkan Yıldız, tatlı ve bilgi verici bir sohbete imza attı.

DASKUT ANIMAL Ekibi ziyaret esnasında hediye amacı ile yanlarında getirdikleri pansuman malzemelerinide Kocatürk’e teslim ederek canlara az da olsa bir destektek olabilmenin sevincini paylaştı.

Sohbet karşılıklı sorular ve cevapları ile devam etti…

Kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz? .

Belki çok klasik olacak fakat, çocukluğumdan beri veteriner hekim olmayı hedefleyerek, 2007 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun oldum. Öğrenmeye olan merakım ve iç hastalıkları konularına olan ilgim nedeniyle aynı yıl Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda doktoraya başlayarak 2012’de doktor ünvanımı, 2019 yılında da Doçent ünvanım aldım. Akademik serüvenim aynı anabilim dalında devam ederken, lisans ve lisansüstü dönemlerimde olabildiğince yurtdışı temasları kurarak büyümeye, gelişmeye ve bilimsel ikili işbirlikleri içerisinde yer almaya gayret ediyorum. Hekimlik anlamında ülkemizin gün ve gün daha iyi noktalara geldiğini izlemek umut veriyor.

Neden veteriner hekimlik ve hayvanlar?

Belirttiğim gibi, veteriner hekimlik benim çocukluk hayalimdi. Öyle ki, 3-4 yaşlarımda bahçede yılanlarla oynayan, sığ denizde elimde kırık midye ile balıkları besleyen ve arıları korkmadan yakalayıp aileme getiren bir çocuktum. Ailem halao günleri şaşkınlıkla anar. Sanıyorum içgüdüsel bir sevgi ve meraktı, ailem de zihnime korku tohumları ekmeden destekoldular. Günümüzde çocukların ilgi ve sevgilerinin aileler tarafından törpülendiğine üzülerek şahit oluyorum, ben şanslıbir çocukluk yaşadım. Her ne kadar babam mesleğimizin zor ve yıpratıcı olması nedeniyle zamanı geldiğinde başka birmeslek seçmem konusunda bana fikirler verse de, sonuç yine aynı oldu. Mesleğini severek ve layığıyla yapan insanmutlu insandır, ben de işimi yaparken çok mutluyum.

Çalışmış olduğunuz kurumdaki göreviniz ve kurumunuzun sokak hayvanları ile ilgili çalışmaları nelerdir?

Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi kliniklerimiz acil nöbet hizmeti dahilinde sokak hayvanlarının ve doğadan bulunan, halk tarafından kliniklerimize getirilen hayvanların acil durum müdahalelerine destek vermektedir. Bu destek dahilinde getirilen hastaların ilgili belediyelere gönderilene kadar tedavileri devam eden günlerde de sürdürülmektedir. Belediyeye sevklerine kadar geçen sürede sahipsiz canlarımızı doğru yuvalara sahiplendirme çabalarımızı da belirtmek isterim

Daskut ve Daskut Animal hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

Çok değerli bir amaç için gönüllü olarak bir araya gelmiş, nitelikli bir sivil toplum örgütü olan DASKUT Animal, gönüllü
olarak büyük bir açığı kapatmakta ve geleceğe dair umut vermektedir. Sokak hayvanları yararına başarılı ve organize
olarak verdiğiniz çabaları görerek ve de farkında olarak bundan büyük mutluluk duymaktayım.

Hayvan hakları yasası.

Hayvan hakları yasası ile ilgili kısaca bilgi verebilir misiniz?

5199 numaralı 24.04.2004 kabul tarihli Hayvanları Koruma Kanunu nitelikli ve ciddi çalışmalar sonucunda kapsamı genişletilerek 09.07.21 tarihinde 7332 kanun numarası ile Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda değişiklik yapılmasına dair çıkarılan kanun ile yenilenmiştir. Maddede düzenlenen suçlara konu olan ve 24 üncü madde uyarınca el konulan kedi ve köpekler ile Bakanlıkça uygun görülen diğer hayvanlar koruma altınalınarak bakımevi bulunan en yakın belediye tarafından hayvan bakımevine götürülür.”

Bir diğer düzenleme ise;
MADDE 15 – 5199 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenerek; “Tehlike arz eden hayvanların belirlenmesine ilişkin Bakanlıkça yapılacak düzenleme yürürlüğe konuluncaya kadar; Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio türlerini veya bunların melezlerini üreten, sahiplenen, sahiplendiren, barındıran, besleyen, takas eden, sergileyen, hediye eden ve bunların ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapana hayvan başına on bir bin Türk lirası idarî para cezası verilir.Bu hayvanlara el konulur ve bu hayvanlar belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülür.

Birinci fıkra kapsamına giren hayvanları bu madde yürürlüğe girinceye kadar sahiplenmiş olanlardan, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde hayvanlarını kısırlaştıran ve buna dair belgeyle birlikte Bakanlığa başvurarak veri tabanına kayıt ettirenler hakkında, birinci fıkrada veya 28 inci maddenin birinci fıkrasının (j) bendinde öngörülen idari yaptıım hükümleri uygulanmaz. Kısırlaştırma işlemi için maddenin yürürlüğe girmesinden önce gebe kalmış hayvanların doğum yapması, yavruların dört aylık olması beklenir. Bu hayvanların ölümü halinde Bakanlığa bilgi verilir ve kayıttan düşürülür. Kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan bu hayvanlar kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırılamaz, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklarına sokulamaz. Ağızlık ve tasma takma zorunluluğu ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere ve çocuk oyun alanları ve parklarına girme yasağı maddenin yürürlüğe girmesiyle birlikte uygulanmaya başlanır. Bu fıkra hükümlerine aykırı hareket edenlere, on bir bin Türk lirası idarî para cezası verilir. Bu fıkrada belirtilen yasaklara aykırılığın tekrarı halinde, idarî para cezası verilir ve hayvanlara el konulur ve hayvan, konulabileceği bakımevi bulunan en yakın belediye tarafından hayvan bakımevine götürülür. Bu madde kapsamında hayvan sahibi olanlar, hayvanlarını en yakın bakımevine bırakabilirler. Bu hayvanların sokağa terki halinde otuz bin Türk lirası idarî para cezası verilir. Yerel yönetimler tarafından kurulan hayvan bakımevleri, bu madde uyarınca teslim edilen hayvanları kabul etmek zorundadır.’

Bütün bunlara ek olarak;

‘Kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını en geç 31/12/2022 tarihine kadar dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldırmak zorundadır.’ İbaresi önemlidir ve ülkemizde hayvanların sokaklara terk edilmesine engel olma yolunda önemli bir adım olarak görülmüştür.

Tüm bu düzenlemeler çerçevesince, caydırıcı para cezaları ve hapis cezalarının faydalı olabileceği ümidi ile, bu kanunun oluşturulmasında emeği geçen toplum gönüllüleri, meslek odamız ve veteriner hekimler, akademisyenler ve bürokratlarımıza minnettarlığımı belirtmek isterim.

Hayvan hakları yasası ile ilgili eksik ve sizin kesinlikle eklemek istediğiniz bir madde var mıdır?

Bütün bu Hayvan Hakları Kanunu güncellemesinin faydalı olacağına kanaat getirmekle beraber, hayvanların ‘mal’ statüsünden çıkarılması yolunda önemli bir adım atılarak hapis cezalarının da sisteme eklenmesi bizleri mutlu etmiştir. Daha alınacak yollar olduğunu düşünmekle beraber, bu iyileştirmenin hayvanlara yapılan eziyet ve kötü muamelenin önüne geçmede
önemli bir adım olduğunu düşünmekteyim.

Özellikle Madde 5-5199 sayılı kanunda yer alan ve aşağıda belirttiğim maddeler;

“j) Hayvanlara cinsel saldırıda bulunmak veya tecavüz etmek.”
“l) Bakanlıkça belirlenen tehlike arz eden hayvanları üretmek, sahiplenmek, sahiplendirmek, barındırmak,
beslemek, takas etmek, sergilemek, hediye etmek ve bunların ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak.”
“m) Hayvanlara işkence yapmak veya acımasız ve zalimce muamelede bulunmak.
n) Ev hayvanını terk etmek.”
Üzerine yapılan iyileştirmeler özellikle göze çarpmaktadır.

Bu kapsamda, 5 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında öngörülen hayvanların sahiplenilmesi ve bakımı ile ilgili yasaklara ve yükümlülük lere uymayan ve alınması gereken önlemleri almayanlara hayvan başına bin Türk lirası; üçüncü fıkrasına aykırı davranan işletme sahiplerine beş bin Türk lirası idarî para cezası verileceği kanunlarla belirlenmiştir.

Ayrıca; bir hayvan neslini yok edecek müdahalede bulunanlara hayvan başına otuz beş bin Türk lirası; ikinci, üçüncü ve dördüncü
fıkralarına uymayanlara hayvan başına dört bin beş yüz Türk lirası idarî para cezası verileceğinin kanunlarla belirlenmesi önemli
bir gelişme-iyileştirme olarak görülmüştür.

Adli Cezalar kapsamında;
Nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldüren kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası; bir hayvan neslini yok eden
kişi beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

12 nci madde kapsamındaki hayvan kesimleri ile 13 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen hususlar dışında bir ev hayvanını
veya evcil hayvanı kasten öldüren kişi altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Hayvanlara cinsel saldırıda bulunan
veya tecavüz eden kişi altı aydan üç yıla kadar hapis ve yüz günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır.

14 üncü maddenin birinci fıkrasının (m) bendinde düzenlenen yasağa aykırı davranmak suretiyle bir ev hayvanına veya evcil hay-
vana işkence eden veya acımasız ve zalimce muamelede bulunan kişi altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

11 inci maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi saklı kalmak üzere, hayvanları d.vüştüren kişi üç aydan iki yıla kadar hapis veya
adli para cezası ile cezalandırılır.

Maddede düzenlenen suçların birden fazla hayvana karşı aynı anda işlenmesi durumunda verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Maddede düzenlenen suçların veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni, hayvan koruma gönüllüsü, hayvan koruma derneği üyeleri, hayvan koruma vakfı üyeleri veya hayvanlara bakmak yahut onları korumakla görevlendirilen kişiler tarafından işlenmesi durumunda verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu, tarafımca gerçekten çarpıcı ve önemli bir iyileştirme olarak görülmüştür. Ayrıca, sahibi tarafından işlenen suçlar da dahil olmak üzere bu maddede belirtilen suçların işlenmesi halinde soruşturma yapılması Tarım ve Orman Bakanlığının il veya ilçe müdürlükleri tarafından Cumhuriyet başsavcılığına yazılı başvuruda bulunulmasına bağlıdır. Bu başvuru muhakeme şartı niteliğin- dedir. Suçüstü halinde ise soruşturma genel hükümlere göre yapılır. İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarda belirtilen suçların başka bir kişi tarafından sahipli hayvana karşı işlenmesi halinde hayvan sahibinin şikayeti üzerine de soruşturma yapılır.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

DASKUT Animal’in güzel kalpli insanları bir araya getirerek, yardıma ihtiyacı olan canlara el uzatması ve bu süreçte gösterdiği
takdire şayan çabayı görmekte ve takip etmekteyim. Nice güzel gelişmelerin tarafınızca başarılması ve desteklenmesi ile mut-
luluk, sağlık ve başarı dolu güzel günler diliyorum.

2 YORUMLAR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz